1. Select Species

2. Input Gene ID or Genomic LocusCitation: Xiaojuan Ran#, Fei Zhao#, Yuejun Wang#, Jian Liu, Yili Zhuang, Luhuan Ye, Meifang Qi, Jingfei Cheng and Yijing Zhang*. (2019), Plant Regulomics: A Data-driven Interface for Retrieving Upstream Regulators from Plant Multi-omics Data[J]. The Plant Journal. doi: 10.1111/tpj.14526